Rehberlik / Eğitici Makaleler

Okul Öncesinde Cinsel Eğitim

Okul Öncesinde Cinsel Eğitim

Cinsel eÄitim, pek çok disiplinleri içine alan çok yönlü ve dikkatli olmayı gerektiren oldukça zor bir eÄitimdir. Bu nedenle, bireyin geliÅim basamaklarına 
göre dikkatle yerinde ve zamanında yapılması gerekir.
    Okul öncesinde çocuÄun cinsel konulara olan ilgisi, 3 yaÅlarından baÅlayarak 5-6 yaÅlarına kadar artarak devam eder ve oldukça güçlü bir meraka dönüÅür. Bir çocuÄun doÄması, hayvanların yavrulamaları, filmler, resimler, yetiÅkinlerin ve kendi arkadaÅlarının konuÅmaları, karÅı cinsin kendinden farklı olduÄunu görmesi ve doÄal olarak çocukta var olan cinsel güdü ile çocuÄun cinsel organlarına karÅı ilgisinin artması, cinsel organları ile ilgilenerek doyum saÄlaması ve benzer yaÅantılar çocuÄun cinsel konulara olan ilgisini ve merakını artırmaktadır.

ÇOCUÄUNUZUN SORULARI   KARÅISINDA YAPILMASI GEREKENLER
    Cinsel eÄitin ne çok erken, ne de çok geç olmalıdır.  ÇocuÄun geliÅim düzeyine uymayan bilgi güçlük yaratır. ÇocuÄa istediÄi anda basit, kısa, gerçek, endiÅesiz cevap verilmelidir.
   Anne- babalar çocukların cinsel organlarıyla ilgilenmesinden kaygı duyar.Bu çocuÄun normal geliÅiminin bir parçasıdır ve kaygı duyulmamalıdır.
  Altı aylıktan itibaren bir bebek cinsel organları ile ilgilenir. Bu cinsel geliÅiminin ilk aÅamasıdır.               

 • 2-3 yaÅlarında kız veya erkek olduklarını fark eder.
 • 4-5 yaÅlarında kız veya erkekler arasındaki farklılıkları anlayabilirler.
 • 6 yaÅından itibaren kız çocuk “kız”, erkek çocuk ise “erkek” olarak kalacaÄını anlar. 

ÇOCUÄUNUZUN KENDÄ° CÄ°NSÄ°YETÄ°NÄ° VE KARÅI CÄ°NSÄ° TANIMAYA BAÅLADIÄINI NASIL ANLARSINIZ?

 •  ÇocuÄunuz çıplak dolaÅmaktan hoÅlanır.
 •  Aynanın karÅısında soyunup kendisini seyreder.
 •  Cinsel organıyla ilgilenir.
 •  KarÅı cinsten çocuk ve yetiÅkinlerin bedenine ilgi duyar ve onlara dokunmaya çalıÅır.
 •  Kendi cinsinden yada karÅı cinsten kiÅilerle dudaktan öpüÅmek ister.
   Televizyon, dergi ve gazetelerde yer alan cinselliÄin ön plana çıktıÄı fotoÄraf ve sahnelere ilgi duyar.
 •  Cinsiyet faktörünün ortaya çıktıÄı oyunlara ilgi duyar.
 •  Cinsellikle ilgili merak ettiÄi konularda çeÅitli sorular sorar.   
 •  ÇocuÄun cinsellikle ilgili soruları karÅısında sakin olunmalıdır. Sadece bilgi almak amacıyla soru sorduÄu unutulmamalıdır.
 •  ÇocuÄun sorduÄu soru, her Åeyi açıkça sorabilmesini saÄlamak amacıyla dikkatli bir Åekilde dinlenilmelidir.
 •  ÇocuÄun cinsellikle ilgili soruları cinselliÄin yanlıÅ, çekinilecek hatta bazen suçluluk duyulacak, utanılacak bir Åey olduÄunu düÅünmesine neden olmadan mutlaka yanıtlandırılmalıdır.
 •  Çocuk kime sorarsa o kiÅi soruyu yanıtlandırmalıdır.

 ÇocuÄa verilen yanıtlar, doÄru ve yaÅına uygun olmalıdır.
 ÇocuÄa gereksinimi kadar bilgi verilmelidir. Fazla       bilgi çocuÄun kafasını karıÅtırırken, az bilgi daha fazla merak etmesine ve soru sormasına neden olmaktadır. Soruların kesilmesi ise gereksinimin karÅılandıÄı anlamını  taÅımaktadır.